Obuka uposlenika

iz oblasti zaštite na radu i iz oblasti zaštite od požara

U četvrtak, 30. 08. 2018. godine, u našoj školi održana je obuka iz oblasti zaštite na radu kao i redovna obuka iz zaštite od požara za sve uposlenike što je obaveza javnih ustavova prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene list FBiH 64/2009).

Predavanje u organizaciji PROVING d.o.o.-društvo za protivpožarni inžinjering, marketing, održavanje i razvoj počelo je u 09,00 sati. Prvi dio obuke odnosio se na obuku iz oblasti zaštite na radu. Članovima 37.; 39.  i  40.  Zakona o zaštiti na radu (“Sl. list R BiH”, broj: 22/90 i 13/94) utvrđeno je da se, prije  raspoređivanja radnika na radno mjesto i kada se vrše promjene u tehničko –tehnološkom procesu odnosno procesu rada, vrši obavezna obuka iz oblasti zaštite na radu, u skladu sa programom koji se donosi u skladu sa opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom. U toku obučavanja iz oblasti zaštite na radu, radnici su upoznati, naročito sa:

  1. Tehničko – tehnološkim procesima i organizacijom rada u cjelini, a posebno sa poslovima

    radnog mjesta na koje je rasporenen;

  1. Opasnostima koje ugrožavaju bezbjednost na radu, korištenjem sredstava rada i opreme i

    načinom upotrebe štetnih materija;

  1. Mjerama zaštite na radu i razlozima zbog kojih se te mjere predvinaju i sprovode;
  2. Upotrebom odgovarajućih sredstava rada i opreme i odgovarajućih sredstava lične zaštite,

    kao i pravilnim i namjenskim korišćenjem urenaja i sredstava kojima se služi pri radu;

  1. Pravima i dužnostima u sprovođenju propisa i mjera zaštite na radu i posljedicama zbog

    nepridržavanja propisa i mjera zaštite na radu;

  1. Pružanjem prve pomoći;
  2. Organizacijom zaštite na radu;
  3. Korištenjem protivpožarnih aparata.

Po izvršenoj obuci izvršena je provjera sposobnosti radnika za samostalan i bezbjedan rad na radnom mjestu.

Potom se pristupilo i obuci iz oblasti zaštite od požara kroz tematski dio sa upoznavanjem nekih osnovnih činjenica o požaru, uzrocima, zapaljivim materijalima, reagiranju uposlenika prilikom nastanka požara, evakuaciji, vrstama gašenja, zakonskoj regulativi i sl. Predavači su bile Elma Delibašić i Muvedeta Sarajlić, uposlenice PROVING d.o.o. Nakon predavanja uslijedio je dijalog  te su svi prisutni dobili testovne listove koji će poslužiti za evaluaciju stečenog znanja. Elma Delibašić je potom izvela praktični dio obuke demonstrirajući kako se gasi požar protupožarnim aparatima, a potom su i uposlenici pristupili istom, vježbajući gašenje vatre.