HISTORIJAT ŠKOLE

Naša škola smještena je u ulici Iza Hrida 11. O k o l i n a   š k o l e        Smještena ...