Hrnjić (Kerim) Emina Direktor škole
Habota (Ibro) Haris Samostalni referent za plan i analizu
Oručević (Mirsad) Amra Sekretar škole
Fejzagić (Asim) Edina Nastavnik razredne nastave
Huković (Pašan) Suada Nastavnik razredne nastave
Mujan (Muharem) Alisa Nastavnik razredne nastave
Čengić (Zilko) Lejla Nastavnik razredne nastave
Sivro(Salko) Elifa Nastavnik razredne nastave
Drljević (Ibrahim) Alma Nastavnik razredne nastave
Fejzagić (Sulejman) Kerim Nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Delić (Salko) Salko Nastavnik matematike i fizike
Zelić (Muhamed) Jasna Nastavnik hemije i kulture življenja
Čehajić (Ahmed) Amela Nastavnik engleskog jezika
Hrnjica (Dušan) Maja Nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Jasenčić (Kadrija) Emir Nastavnik informatike
Kurtović (Mehmed) Nermina Nastavnik historije, društva, kultura religije
Karčić (Emin) Almira Nastavnik geografije
Čuljević (Omer) Adelina Nastavnik tjelesnog odgoja
Hatibović (Šukrija) Senad Domar škole
Herak (Ramo) Memsudin Ložač-kotlovničar
Zec (Dževad) Suvad Noćni čuvar
Mujan (Osman) Almedin Noćni čuvar
Lingo (Ale) Sebiha Higijeničarka
Boja(Muharem) Refija Higijeničarka
Dedić (Atif) Belma Higijeničarka
Radeljaš (Alija) Razija Higijeničarka
Popović (Nikola) Branka Nastavnik muzičke kulture
Babović (Alija) Mevlida Nastavnik vjeronauke
Kusturica (Juso) Kimeta Radnik na posluživanju u kuhinji
Islamović –Karavdić Selma Nastavnik engleskog jezika
Ramadanović (Esad) Arnela Nastavnik biologije
Džuho (Juso) Emina Pedagog škole
Muminović (Hamza) Fahrudin Nastavnik Njemačkog jezika
Gagula Bačevac (Mensur) Selma Nastavnik likovne kulture
Mrkonja-Mujić Adisa Nastavnik matematike