Nagradno likovno takmičenje – „Svako dječije pravo bitno je pravo“.

Povodom 25. godišnjice UN konvencije o pravima djeteta, te kako bi se istakla snažna posvećenost Evropske unije pravima djece, EU info centar u Bosni i Hercegovini organizuje nagradno likovno takmičenje pod nazivom „Svako dječije pravo bitno je pravo“.
Takmičenje je otvoreno za sve osnovne škole u BiH koje prijave deset likovnih radova na temu prava djeteta, čiji autori su učenici od 6. do 9. razreda navedenih škola. Rok za prijavu na navedeno takmičenje je ponedjeljak 17.11.2014. do 14 sati.
Niže možete pronaći oglas takmičenja, pravilnik i prijavni obrazac u kojima se nalaze detaljnije informacije o takmičenju, uslovima učešća, nagradama za tri prvoplasirane škole i druge pojedinosti.
Nadamo se učešću Vaše škole u ovom takmičenju i unaprijed se radujemo likovnim djelima Vaših učenika.
________________________________________________________________________________
PRAVILNIK ZA PRIJAVU I UČEŠĆE NA NAGRADNOM TAKMIČENJU ZA OSNOVNE ŠKOLE
„Svako dječije pravo bitno je pravo“
Predmet i tema
Predmet nagradnog takmičenja su likovni radovi posvećeni temi prava djeteta.
Pravo učešća
Takmičenje je otvoreno za sve osnovne škole u BiH koje prijave deset likovnih radova na temu prava djeteta, čiji autori su učenici od 6. do 9. razreda navedenih škola.
Period i način prijave
EU info centar će primati prijave za takmičenje do ponedjeljka 17.11.2014. do 14 sati. Radovi trebaju biti dostavljeni u originalu, zajedno sa urednom popunjenim prijavnim obrascem, poštom ili ličnom dostavom na adresu:
EU info centar
Ul. Skenderija br. 3a
71000 Sarajevo
Napomena u slučaju lične dostave: EU info centar se nalazi u prizemlju zgrade Delegacije Evropske unije u BiH, na gore navedenoj adresi.
Sadržaj prijave
Svaka potpuna prijava treba da sadrži:
1. Uredno popunjen prijavni obrazac
2. Deset likovnih radova na temu prava djeteta. Format rada treba biti:
3. Za individualne radove: blok broj 5
4. Za grupne radove: približno B2 (hamer papir)
5. Prilikom izrade radova dozvoljene su slijedeće tehnike: slikarstvo, crtanje i kolaž (koji može biti sačinjen od slika, crteža, ljepljenih komada papira, novina, tkanina, ilustracija, fotografija i dr.)
6. Svaki rad na poleđini treba sadržavati osnovne podatke o autoru ili autorima ispisane štampanim slovima: ime i prezime (ukoliko se radi o individulanom radu) ili naziv grupe ili sekcije (ako se radi o grupnom radu), razred, naziv škole i adresa škole.

Napomena: Jedan učenik može biti autor samo jednog individulanog rada koje učestvuje u takmičenju, ali istovremeno i ko-autor više grupnih radova u čijoj izradi su učestvovala najmanje 3 učenika.
Kriteriji ocjenjivanja
Kako bi škole i pristigli radovi učestvovali u takmičenju, prijava mora ispunjavati standarde i pravila navedena ovdje. Umjetničke radove će ocjenjivati komisija koju će činiti akademski likovni umjetnici, djelatnici EU info centra i Delegacije EU u BiH. Svih 10 radova koji predstavljaju jednu školu će se ocijenjivati i zajednička ocjena za sve radove pristigle iz jedne škole će biti dodijeljena svakoj od škola učesnica takmičenja. Predložena djela će se ocjenjivati u odnosu na predstavljenu temu, originalnost, kreativnost i izvedbu. Odluka o pobjednicima takmičenja će biti objavljena do 24.11.2014.
Nagradni fond
Svaka od tri prvoplasirane škole dobiti će nagradu u školskom materijalu, priboru i opremi po svom izboru u vrijednosti 500 KM (pet stotina konvertibilnih maraka) po školi. Dodjela nagrada će se izvršiti u roku od 10 dana od datuma proglašanja pobjednika. Svi učenici koju su autori dijela tri pobjedničke škole će dobiti po plaketu. Svaka od škola učesnica koja dostavi radove učenika će dobiti plaketu sa zahvalnicom za učešće u nagradnom takmičenju.
Pravo na raspolaganje
EU info centar ne preuzima odgovornost za izgubljene, kasne, nepotpune, netačne, ili pogrešne prijave. Prijave se neće vraćati te iste postaju trajno vlasništvo EU info centra. Prijavom na takmičenje svi učesnici pristaju da EU info centar ima pravo da bez finansijske naknade javno predstavi, kopira ili na druge načine koristi prijavljene radove u skladu sa potrebama ovog nagradnog takmičenja.
Završne odredbe
EU info centar ima potpuno pravo da otkaže, povuče i/ili koriguje takmičenje ili bilo koji dio istog. EU info centar ima pravo da diskvalifikuje bilo koju prijavu ukoliko smatra da je ista prekršila pravila učešća. Dodatne informacije i pojašnjenja zainteresirani građani mogu dobiti slanjem upita na email info@euic.ba.
Prihvatanje pravila
Apliciranjem na takmičenje, učesnici u potpunosti prihvataju sva pravila koja su navedena u ovom pozivu i prihvataju odluku EU info centra i žirija koja će biti konačna i obavezujuća.
Prijavni obrazac možete preuzeti na  www.euic.ba