Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 9. Pravilnika o radu JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, Pravila JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21, 31/21), Odluke Školskog odbora JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, broj: 01-1-753/21od 04.11.2021. godine, Saglasnosti ministrice Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-30-26063-2 od 22.10.2021. godine za pozicije u JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, raspisuje se:

JAVNI KONKURS za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini.

Više detalja vezanih za konkurs pogledajte na sljedećem linku: http://ossmeh.edu.ba/wp-content/uploads/2021/11/Javni-konkurs-za-prijem-radnika-converted.pdf