kriteriji za srednju
Na osnovu čl. 22 i 24. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/03 – Prečišćeni tekst),na sjednici održanoj 10.05.2013. godine je donijela

ODLUKU SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

 

 I OPŠTE ODREDBE

 

Član1.

(Pravo upisa u prvi razred srednjih škola)

(1) Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji nisu stariji od 18 godina, odnosno koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 18 godina života.

(2) U prvi razred specijalne srednje škole, odnosno specijalna odjeljenja srednje škole, pravo upisa imaju učenici koji nisu stariji od 20 godina, odnosno učenici koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 20 godina života.

 

Član 2.

(Procedura prijema i obrade dokumentacije)

 

(1)Srednje škole vrše upis učenika u prvirazre uskladu sa Planom upisa učenika u srednje školeKantonaSarajevo, koj na prijedlogMinistarstvaza obrazovanje, nauku i mlade (u daljem tekstu: Ministarstvo), donosi Vlada KantonaSarajevo.

(2)Proceduru prijema i obrade dokumentacije učenika provodi tročlana komisija koju imenuje školski odbor, na prijedlog direktora škole.

(3)Direktor srednje škole, na prijedlo komisije iz stava (2) ovog člana, utvrđuje preliminarnu ranglistu učenika najkasnije 24 sata od zatvaranjakonkursa.

(4) Preliminarnuranglistudirektorsrednje školeobjavljujenaoglasnojtabliiWEBstranici škole, sajasnoistaknutomnapomenomdajenaistudopuštenprigovorroditelja/starateljaitourokuod48 satioddanaobjavljivanjapreliminarnerangliste.

(5) Odluku o prigovoru donosi školski odbor, najkasnije u roku od 24 sata.

(6) Konačnu rang-listu svih kandidata i učenika primljenih u prvi razred, utvrđuje školski odbor i objavljuje je na oglasnoj tabli i WEB-stranici škole, te istu dostavlja Ministarstvu u roku od 24 sata.

Član 3.

(Uslovi za upis)

Upis učenika u prvi razred srednjih škola vrši se pod istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva, kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa  Zakonom o srednjem obrazovanju.

 

Član 4.

(Konkurs)

             (1)  Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ove odluke, koja je sastavni dio Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola.

             (2)  Konkurs iz st. (1) i (4) raspisuje Ministarstvo.

 (3)  Prvi konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Kantonu Sarajevo javno se      objavljuje, kao i na zvaničnoj web stranici Ministarstva, najkasnije dva mjeseca prije početka naredne školske godine i otvoren je najmanje sedam radnih dana.

(4)   Ministarstvo raspisuje  drugi konkurs za škole koje ne popune planirana mjesta u prvomkonkursnom roku, u skladu sa Planom upisa iz člana 2. ove odluke, i to najkasnije 15 dana prije početka školske godine i otvoren je najmanje tri radna dana. 

 

Član 5.

(Dodatni uslova za upis u umjetničku školu/gimnaziju –sportsko izborno područje)

 

(1) Kandidati koji konkurišu u umjetničke škole, odnosno u gimnaziju – sportsko izborno područje, polažu prijemni ispit, odnosno test fizičke sposobnosti.

(2) Program polaganja prijemnog ispita u umjetničkoj školi, test fizičke sposobnosti za kandidate koji konkurišu u gimnaziju-sportsko izborno područje, način ocjenjivanja u smislu eliminatornosti, i kriterije vrednovanja rezultata, utvrđuje nastavničko vijeće škole i isti dostavlja  ministarastvu najaksnije sedam dana prije testiranja.

 

Član 6.

(Mjesto i vrijeme predaje dokumentacije)

 

            (1) Informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis u srednje škole, objavljuju se u konkursu iz člana 4. ove odluke.

            (2) Mjesto i satnica polaganja prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu u umjetničke škole, kao i mjesto i satnica polaganja testa fizičke sposobnosti za kandidate koji konkurišu u gimnaziju-sportsko izborno područje, objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB-stranici tih škola.

 

Član 7.

(Sadržaj prijave za upis)

 

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan predati slijedeća originalna dokumenta:

a)   zahtjev za upis;

b)    svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole;

c)    uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;

d)    uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;

e)    izvod iz matične knjige rođenih i

f)     druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz člana 11. Odluke.

 

II  KRITERIJI

 

Član 8.

(Kriteriji za upis)

 

Upis učenika u srednje škole  vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

a)    općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole;

b)    uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu, iz člana 9. ove odluke;

c)    rezultata postignutog na ispitima eksterne mature;

d)    rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na  međunarodnim takmičenjima.

 

Član 9.

(Predmetiposebnoznačajniza određenuvrstusrednje škole/struku)

 

 

Predmetiposebnoznačajniza određenuvrstusrednje škole/struku utvrđuju se kako slijedi:

 

VRSTA SREDNJE ŠKOLE/

STRUKA/ZANIMANJE

Predmetiposebnoznačajniza određenu školu/struku/zanimanje

gimnazija, ekonomska škola

trgovačka škola

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Matematika, strani jezik

medicinska, zubotehnička, veterinarska, prehrambena, poljoprivredna, šumarska, kozmetičar, frizer

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,

Hemija, Biologija

ugostiteljsko-turistička

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,

Geografija, strani jezik

tekstilna,

kožarska

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,

Hemija, Fizika

škola primijenjenih umjetnosti

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,

Likovna kultura, strani jezik

muzička škola

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,

Muzička kultura, strani jezik

ostale škole/struke (mašinska, metalska, elektro,  građevinska, geodetska, drvna, saobraćajna, grafička

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,

Matematika, Fizika

 

 

Član 10.

(Broj bodova po osnovu rezultata tokom školovanja)

 

Za kandidate koji konkurišu u srednje škole, broj bodova po osnovu rezultata postignutog na ispitima eksterne mature i uspjeha u osnovnoj školi utvrđuje se na slijedeći način:

 

a)    Opći uspjeh u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole boduje se sa maksimalno 50 bodova, tako da se zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole pomnoži sa brojem 2,50.

b)    Uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu boduje se sa maksimalno 20

bodova, tako da se saberu ocjena dobijene u VIII i IX razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole – član 9. ove odluke, se pomnoži sa brojem 0,67.

c)    Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se sa maksimalno 30 bodova, tako da se zbir bodova postignutih na ispitima eksterne mature pomnoži sa brojem 0,60.

 

 

Član 11.

(Bodovi osvojeni na takmičenjima)

 

(1) Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:

a)    za osvojeno prvo mjesto 3 boda,

b)    za osvojeno drugo mjesto 2 boda i

c)    za osvojeno treće mjesto 1 bod.

(2) Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou entiteta u BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

a)    za osvojeno prvo mjesto 4 boda,

b)    za osvojeno drugo mjesto 3 boda i

c)    za osvojeno treće mjesto 2 boda.

(3) Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:

a)    za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,

b)    za osvojeno drugo mjesto 4 boda i

c)    za osvojeno treće mjesto 3 boda.

(4) Ukupan broj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou Kantona, Federacije BiH, Bosne i Hercegovine i to iz predmeta matematika, fizika, informatika, strani jezik, geografija, a za umjetničke škole i takmičenja iz okvira te struke, te u tehničkim školama, u kojima se pored navedenog boduju i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom “Smotra tehničkog stvaralaštva” za koje je suorganizator Ministarstvo.  

 

Član 12.

(Potreban broj bodova za upis u srednje škole)

 

(1)        Zasvakogkandidatakojikonkurišezaprijemuprvirazredsrednje škole utvrđuje se ukupan broj bodova po osnov urezultata navedenih u članovima 10. i 11. ove odluke.

(2)        Za upis u gimnaziju učenik po svim osnovama mora imati minimalno 75 bodova.

(3)        Za upis u ekonomsku školu i škole zdravstvene struke učenik po svim osnovama mora imati minimalno 68 bodova.

(4)        Za upis u ostale škole za zanimanja u četverogodišnjem trajanju obrazovanja učenik po svim osnovama mora imati minimalno 60 bodova.

(5)        Za upis u trogodišnju školu se ne utvrđuje potreban minimalan broj bodova.

 

Član 13.

(Uslov za upis učenika  iz inostranstva)

 

Ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta u VIII i IX razredu koji se boduju kao predmeti značajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

 

  

Član 14.

(Prednost pri upisu u prvi razred)

 

Pod jednakim uslovima iz ovih kriterija, prednost imaju:

    a) djeca boraca-branitelja BiH;

    b) djeca ratnih vojnih invalida;

    c) djeca šehidaipoginulihinestalihboracabraniteljaiumrlihratnihvojnihinvalida;

    d) djeca organizatora otpora;

    e) djeca veterana-prvoboraca

    f) djecanosilacanajvišihratnihpriznanja. (Čl. 1., 2., 5. i 23. Zakona o dopunskim pravima-branitelja BiH (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj 2/02)) 

 

Član 15.

(Stupanje na snagu)

 

(1)  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se za upis učenika u srednje škole počevši od školske 2013/2014. godine.

(2) Odluka će se objavitiuSlužbenim novinama Kantona Sarajevo”. 

 

                                                                                                              P R E M I J E R

                                                                                                                                                    

                                                                                                               Suad Zeljković
Broj:

Sarajevo, 10.05.2013. godine

kriterij2