PROBNA EKSTERNA MATURA


U prethodne tri godine, Ministarstvo je u saradnji sa osnovnim školama realiziralo probnu maturu, kao jednu vrstu kvalitetne pripreme učenika za polaganje eksterne mature, koja se organizira svake godine mjesecu junu.
Nakon provedenih konsultacija sa direktorima osnovnih škola, većina direktora je bila protiv organiziranja probne mature za učenike osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, već su predložili da svaka škola interno provede testiranje učenika.
S tim u vezi, obavještavamo vas sljedeće:
u školskoj 2015/2016. godini neće biti zvanično organizirana probna matura za učenike 9. razreda osnovne škole, ali s ciljem adekvatne pripreme učenika za eksternu maturu koja će se polagati u junu 2016. godine, dostavljamo vam po jedan primjerak testova za predmete: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik – Engleski jezik i Njemački jezik, koje možete iskoristiti za pripremu učenika.
Škole u kojima učenici 9. razreda nastavu prate po individualno prilagođenim programima, mogu upotrijebiti već korištene testove iz prethodne tri godine.
Odluka o korištenju dostavljenih testova, u smislu provjere znanja učenika, kao i termini testiranja učenika, se nalaze u isključivoj nadležnosti svake osnovne škole.

Preuzeto sa www.mon.ks.gov.ba