U periodu od 22. do 29. juna 2018.  organizirano je  permanentno stručno usavršavanje nastavnika Kantona Sarajevo, u skladu sa planom, a na osnovu potpisanog Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i osam nastavničkih fakulteta i akademija UNSA, broj: 11-0L-38-20596/1,6 od 06.06.201.6. godine. Predavanjima su prisustvovali nastavnici i stručni saradnici naše škole u skladu sa rasporedom edukacija.

 Filozofski  fakultet  Univerziteta  u  Sarajevu 

 1. 06. 2018.godine, u  petak, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizirao je višednevno  permanentno stručno usavršavanje nastavnika Kantona Sarajevo, u skladu sa planom. Edukaciji su obavezni prisustvovati  svi  nastavnici  koji  su  završili  fakultet  iz  oblasti za  koju  je  Filozofski  fakultet  Univerziteta  u Sarajevu  matičan. Svoje  prijave  nastavnici  su bili obavezni dostaviti putem e-maila alma.ahmetspahic@fl.unsa.ba  do 24. 6. 2018. godine, s tim da su plenarna predavanja održana danas. Plenarna predavanja u amfiteatru održana su za sve Odsjeke osim Pedagogije i Psihologije koji će imati predavanja po Odsjecima po predviđenom rasporedu, a predavač je bila prof. dr. Lidija Zvačko.

Geografija/Zemljopis

 1. 06. 2018.(petak) u skladu sa dosadašnjim aktivnostima u oblasti permanentne edukacije nastavnika i profesora geografije koje realizira Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održan je ovogodišnji junski seminar za profesore i nastavnike Geografije osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u Gimnaziji Obala (Edukacijski centar Kantona Sarajevo). Prezentirane su temeDemografski trendovi u BiH, prof. dr. Alma Pobrić, Vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi geografije, mr. mci. Medžid Hasković (JU OŠ „Izet Šabić“) i Prostorni aspekti planiranja i upravljanja zaštićenim prirodnim područjima u BiH, doc. dr.  Edin Hrelja.

Njemački jezik

 1. 06. 2018. godine(utorak) u sali 255 (IV sprat) na Filozofskom fakultetu održana je edukacija za nastavnike Njemačkog jezika. Realizirane su teme: Digitale Medien im Deutschunterricht, predavači doc.dr. Zlata Maglajlija i Branka Žontar, Goethe-institut te u sali 176 (III sprat) tema Sprachliche Zweifelsfälle und ihre Behandlung im Sprachunterricht, predavača prof. dr. Vedada Smailagića.

Razredna nastava

 1. 06. 2018. godine(utorak) i 27. 06. 2018. godine  (srijeda)  u JU OŠ „Malta“ održana je stručna edukacija za nastavnike razredne nastave. Realizirane su teme: Specifične teškoće u učenju, predavač prof. logoped Sanja Matković i tema Individualno prilagođeni program (IPP), predavača dipl. defektolog Edinalda Jakubović.

Kultura življenja

 1. 06. 2018. godine(srijeda) održana je stručna edukaciju nastavnika/profesora Kulture življenja s početkom u 9,00 sati, u zgradi Centra Vladimir Nazor , Azize Šaćirbegović 80. Nakon uvodnog obraćanja, prezentirana je tema:  „Nepoželjni oblici ponašanja kod djece sa autizmom”, doc. dr. Haris Memišević.

Muzička/Glazbena kultura

 1. 06. 2018. godine(srijeda) održana je stručna edukaciju profesora Muzičke/Glazbene kulture u Muzičkoj Akademiji Univerziteta u Sarajevu. Škola je potvrdila dolazak  predmetnog nastavnika sa podacima (Branka Popović). U prijavi je navedeno da je zaposlena u našoj školi i u JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ sa punim radnim vremenom. Prijava i podaci su poslani na Fax 033/444-896 i na mail centarzamuzedu@mas.unsa.ba.

Prezentirane su teme Ishodi učenja u nastavi muzičkih predmeta, doc. dr. Valida Akšamija (Muzička akademija UNSA), Prilagodbe podučavanja učenika sa posebnim potrebama u nastavi muzičke kulture, prof. muzičke/glazbene kulture Amela Vlaljevčić, i pedagogica Zumreta Jeina (JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“) i Podsticanje kreativnosti, van. prof. dr. Amir Pušina (Filozofski fakultet UNSA).

Likovna kultura

 1. 06. 2018. godine(srijeda) održana je stručna edukaciju nastavnika/profesora Likovne kulture u Velikoj sali Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu na temu „Vizuelna kultura u BiH u modernom dobu“, predavač vanredni prof. mr. Asim Đelilović.

Tehnička kultura/Osnove tehnike

 1. 06. 2018. godine(srijeda) održana je stručna edukaciju nastavnika Tehničke kulture/Osnova tehnike u 10,45 sati u Centru „Vladimir Nazor“. Tema predavanja bila je “Nepoželjni oblici ponašanja kod djece sa autizmom“, doc. dr. Haris Memišević.

Hemija/Kemija

 1. 06. 2018. godine(četvrtak) održana je stručna edukaciju za nastavnike Hemije/Kemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u Hemijskom amfiteataru “Mladen Deželić”. Nakon uvodnog obraćanja, šefa Odsjeka za hemiju, prof. dr. Nevzete Ljubijankić prezentirane su teme: “Značaj primjene problemskog poučavanja  u nastavi hemije s primjerima”, prof. dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić  i “Redoks reakcije”,  prof. dr. Emira Kahrović.

Matematika

 1. 06. 2018. godine(četvrtak) održana je stručna edukaciju za nastavnike Matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Prezentirane su teme: “Uvođenje STEM pristupa u osnovno i srednje obrazovanje u BiH”, prof. dr. Muharem Avdispahić, „Kurikulum nastavnog predmeta Matematika“, mr. sc. Aida Rizvanović, prof.  i “Eksterna matura iz matematike – osvrt na testove”,  Emir Kalajdžija, MA.

Pedagozi

 1. 06. 2018. godine(četvrtak) u sali 125 (II sprat) na Filozofskom fakultetu održana je edukacija za školske pedagoge.  Realizirane su teme: Metodički izazovi suradničkog učenja u nastavi, doc. dr. Sandra Bjelan-Guska,  Rad u odjeljenskoj zajednici, doc. dr. Lejla Hodžić, Savjetodavni rad s učenicima, Merima Zukić, MA i Efikasnije upravljanje vremenom, Anida Sadiković, MA.

Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava

 1. 06. 2018. godine(četvrtak) u sali 30 (prizemlje) na Filozofskom fakultetu održana je edukacija za nastavnike filozofske grupe predmeta i Građanskog obrazovanje/Demokratija i ljudska prava. Realizirane su teme: Mediteranska filozofija, predavač prof. dr. Nevad Kahteran  i Neuroznanstveni aspekt obrazovanja, predavač mr.sc. Igor Žontar.

Historija/Istorija/Povijest

 1. 06. 2018. godine(četvrtak) u sali 176 (III sprat) na Filozofskom fakultetu održana je edukacija za nastavnike Historije/Istorije/Povijesti.  Realizirane su teme: O nekim kontraverznim temama iz novije historije, prof. dr. Zijad Šehić,  Kako potaći učenike na bolju diskusiju u učionici – radionica Sarajevski atentat, mr. Melisa Forić Plasto i Goli otok – radionica, primjer dobre prakse u nastavi, Smilja Mrđa, prof.

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

 1. 06. 2018. godine(četvrtak) u sali 74 (veliki amfiteatar) na Filozofskom fakultetu održana je edukacija za nastavnike Bosanskog, hrvatsko, srpskog jezika i književnosti.  Realizirana je tema Usporedba prvog i drugog izdanja Pravopisa bosanskog jezika, prof. dr. Senahid Halilović i doc. dr. Bernisa Puriš.

Biologija

 1. 06. 2018. godine(petak) održan je stručni seminar nastavnika/profesora Biologije kao obavezno stručno usavršavanje za nastavnike biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavanje je održano u prostoriji 102/I Odsjeka za biologiju.  Realizirane su teme: Dokument ZJNPP, Azra Nizić;  Primjena zajedničkih jezgri u  NPP za  biologiju, Azra Nizić i STEM – ONPP i Projekt, prof. dr. Lada Lukić Bilela.

Informatika

 1. 06. 2018. godine(petak) održana je stručna edukaciju za nastavnike Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ABG velikom amfiteataru. Prezentirane su teme: “STEM pristup u osnovnom i srednjem obrazovanju”, “Kurikularna reforma” i “Izazovi nastave Informatike”.

Engleski jezik

 1. 06. 2018. godine(petak) u sali 74 (veliki amfiteatar) na Filozofskom fakultetu održana je edukacija za nastavnike Engleskog jezika.  Realizirana je tema Teaching language, culture and understanding for the future: transferrable skills in the English language classroom, prof. dr. Amira Sadiković.