“IZAZOVI ODRASTANJA-uticaj vršnjaka”


U organizaciji Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ u našoj školi, 11. 11. 2014. godine u 17,15 sati, održana je Tribina za roditelje. Tema koja je realizirana „Izazovi odrastanja –uticaj vršnjaka“ je ustvari preporuka roditelja iz evalucionih upitnika. Roditelji su sa pažnjom pratili predavanje, a nakon toga se aktivno uključili u diskusiju.

tribina za roditelje1

tribina za roditeljeOvaj projekat se, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, već šest godina realizira za roditelje učenika svih osnovnih škola Kantona Sarajevo s ciljem njihove edukacije za prepoznavanje i preveniranje unutarporodičnih rizičnih faktora, te blagovremeno prepoznavanje i sprečavanje nepoželjnih oblika ponašanja koji vode ka maloljetničkom prijestupništvu.