K O N K U R S

 za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj  2012/2013. godini.

             Konkurs  za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2012./2013. godini traje:

 • Za gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole od 11. do 22. juna 2012. godine,
 • Za srednje stručne škole od 11. do 26. juna 2012. godine.

Kandidati koji konkurišu u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole polažu prijemni ispit.

Kandidati koji konkurišu u srednje stručne škole ne polažu prijemni ispit.

Prijemni ispit u gimnazijama, tehničkim i srodnim školama i umjetničkim školama će se obaviti 25. i 26. juna 2012. godine. Detaljne informacije iz Pravila i kriterija za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita biće objavljene na oglasnoj tabli i WEB-stranici svake škole.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravila i kriterija za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa.

 

PRAVILA SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

 

Član 1.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji nisu stariji od 18 godina, odnosno koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 18 godina života.

U prvi razred specijalne srednje škole, odnosno specijalna odjeljenja srednje škole, pravo upisa imaju učenici koji nisu stariji od 20 godina, odnosno učenici koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 20 godina života.

Član 2.

Srednje škole vrše upis učenika u prvi razred u skladu sa Planom upisa učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, koji na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, donosi Vlada Kantona Sarajevo.

Prijem učenika provodi komisija koju imenuje školski odbor.

Direktor srednje škole, na prijedlog komisije iz stava (2) ovog člana, utvrđuje preliminarnu rang-listu učenika za prijem u prvi razred.

Preliminarnu rang-listu direktor srednje škole objavljuje na oglasnoj tabli i WEB-stranici, sa jasno istaknutom napomenom da je na istu dopuštena žalba, i to u roku od dva dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o žalbi donosi školski odbor.

Konačnu rang-listu svih kandidata i učenika primljenih u prvi razred, utvrđuje školski odbor i objavljuje je na oglasnoj tabli i WEB-stranici škole.

 

 

Član 3.

Prijem-upis učenika u prvi razred srednjih škola vrši se pod istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva, kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa  Zakonom o srednjem obrazovanju.

Član 4.

Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ovih kriterija, koji su obavezni sastavni dio Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola.

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Kantonu Sarajevo objavljuje se putem medija, najmanje dva mjeseca prije početka školske godine.

U slučaju da u konkursnom roku iz prethodnog stava neke škole ne popune planirana mjesta, raspisuje se naknadni konkurs, i to najkasnije 15 dana prije početka školske godine.

Za školsku  2012./2013. godinu naknadni konkurs će se objaviti 02. jula 2012. godine i trajat će do 04.  jula 2012. godine.

Član 5.

Kandidati koji konkurišu u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole u prvom konkursnom roku polažu prijemni ispit, koji nije eliminatoran (osim stručnog dijela ispita – praktičnog rada u umjetničkim školama i testa fizičke sposobnosti u gimnaziji za sportsko izborno područje), ali čiji rezultati ulaze u ukupan broj bodova svakog kandidata.

Kandidati koji konkurišu u srednje stručne škole ne polažu prijemni ispit.

Član 6.

Detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijem i upis u srednje škole, te o mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB-stranici svake škole.

Član 7.

Pravo konkurisanja u naknadnom upisnom roku u škole koje u prvom konkursnom roku nisu popunile planirana mjesta imaju svi učenici koji nisu  primljeni u  školu u koju su prethodno konkurisali.

Član 8.

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan predati slijedeća dokumenta:

 • zahtjev za upis,
 • svjedodžbu o završenom VIII razredu osnovne škole (original),
 • uvjerenje o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih i
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Član 9.

Prijem učenika u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole  vrši se na osnovu:

a) PRVI KONKURSNI ROK

 • općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole,
 • uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu, koji su utvrđeni u članu 11. ovih Pravila,
 • rezultata postignutog na prijemnom ispitu za odgovarajuću školu i
 • rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na  međunarodnim takmičenjima.
VRSTA ŠKOLE Provjera znanja iz predmeta/predmeti posebno značajni za vrstu srednje škole max.
broj bodova
GIMNAZIJA*,EKONOMSKA ŠKOLATRGOVAČKA ŠKOLA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10
Matematika 10
Strani jezik 10
UKUPNO 30
MEDICINSKA, ZUBOTEHNIČKA,VETERINARSKA, POLJOPRIVREDNA,ŠUMARSKA, KOŽARSKA, USLUŽNE DJELATNOSTI Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10
Hemija 10
Biologija 10
UKUPNO 30
TEKSTILNA TEHNIČKA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10
Hemija 10
Matematika 10
UKUPNO 30
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA(Ugostiteljsko-turistički tehničar) Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10
Geografija 10
Strani jezik 10
UKUPNO 30
OSTALE TEHNIČKE ŠKOLE Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10
Matematika 10
Fizika 10
UKUPNO 30

 

 

 

 

b) DRUGIKONKURSNI ROK

 • općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole,
 • uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu, koji su utvrđeni u članu 11. ovih Pravila i
 • rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na  međunarodnim takmičenjima.

Član 10.

Za kandidate koji konkurišu u gimnazije, tehničke i srodne škole, broj bodova po osnovu rezultata na prijemnom ispitu i uspjeha u osnovnoj školi se utvrđuje se na slijedeći način:

 

a) PRVI KONKURSNI ROK

Rezultat prijemnog ispita boduje se sa maksimalno 30 bodova (zbir bodova postignutih na polaganju prijemnog ispita iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole),  opći uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole), a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 50 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole – član 11. ovih pravila, se pomnoži sa brojem 1,66).

 

b) DRUGI KONKURSNI ROK

Rezultati općeg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole), a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole – član 11. ovih pravila, se pomnoži sa brojem 2,66).

Član 11.

Predmeti koji se polažu na prijemnom ispitu (prvi konkursni rok), odnosno  predmeti posebno značajni za odgovarajuću vrstu srednje škole (prvi i drugi konkursni rok)

* Pored prijemnog ispita kandidati za sportsko izborno područje, koji se opredjeljuju već u I razredu, polažu test fizičke sposobnosti koji je eliminatoran.

Član 12.

Kandidat koji konkuriše za upis u umjetničke škole polaže prijemni ispit. Praktičan rad na prijemnom ispitu je eliminatoran.

Program polaganja prijemnog ispita u umjetničkoj školi, način bodovanja i drugi relevantni podaci i obavještenja objavljuju se na oglasnoj tabli škole, s tim da je pored sadržaja stručnog dijela ispita kojeg utvrđuje škola svojim aktom, obavezno polaganje prijemnog ispita iz bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika koji se boduje kao i kod drugih srednjih škola sa najviše 10 bodova.

Član 13.

Prijem učenika u stručne škole vrši se na osnovu:

 • općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole,
 • uspjeha iz predmeta posebno relevantnih za upis u određenu školu (struku) u VII i VIII razredu osnovne škole i
 • rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na  međunarodnim takmičenjima.

Član 14.

Za kandidate koji konkurišu u stručne škole broj bodova po osnovu uspjeha u osnovnoj školi se utvrđuje tako što se rezultati općeg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole boduju sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole), a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću srednju stručnu školu – član 15. ovih pravila, se pomnoži sa brojem 2,66).

Član 15.

Predmeti posebno značajni za zanimanja u okviru određene srednje stručne škole – struke, koji se boduju pri upisu u stručne škole utvrđeni su kako slijedi:

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA – STRUKA N A Z I V     P R E D M E T A
Mašinska, Elehtrotehnička, Drvoprerađivačka, Građevinska, Saobraćajna, Željeznička Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikMatematikaFizika
Šumarska, Poljoprivredna, Prehrambena, Veterinarska, Uslužne djelatnosti Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikBiologijaHemija
Trgovinska, Ugostiteljska, Turistička Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikStrani jezikMatematika
Kožarska, Tekstilna, Hemijska, Tehnološka, MetalurškaRudarska, Geološka Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikHemijaFizika

 

Član 16.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto 3 boda,
 • za osvojeno drugo mjesto 2 boda i
 • za osvojeno treće mjesto 1 bod.

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou entiteta u BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto 4 boda,
 • za osvojeno drugo mjesto 3 boda i
 • za osvojeno treće mjesto 2 boda.

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,
 • za osvojeno drugo mjesto 4 boda i
 • za osvojeno treće mjesto 3 boda.

Ukupan broj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou Kantona, Federacije BiH, BiH i to iz predmeta matematika, fizika, informatika, strani jezik, geografija, a za umjetničke škole i takmičenja iz okvira te struke. U tehničkim školama, pored navedenog boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom “Smotra tehničkog stvaralaštva” koje je organizovalo Ministarstvo.

 

 

 

Član 17.

Kandidat koji je u osnovnoj školi Kantona Sarajevo iz koje dolazi, proglašen učenikom generacije, polaže prijemni ispit, a na ukupan broj bodova koji ostvari po osnovu ovih Kriterija dobija dodatnih 5 bodova i na njega se primjenjuju uslovi iz člana 18. ovih Kriterija.

Na kandidate iz drugih kantona koji su proglašeni učenikom generacije po kriterijima koji korespondiraju Kriterijima za izbor učenika generacije Kantona Sarajevo, tj. po kriterijima na osnovu kojih se bira samo jedan učenik generacije škole, a koje je donijelo nadležno ministarstvo, primjenjuje se stav 1. ovog člana.

Član 18.

Za svakog kandidata koji konkuriše za prijem u prvi razred srednje škole utvrđuje se ukupan broj bodova po osnovu rezultata navedenih u članovima 10., 11., 13., 14., 15, 16 i 17. ovih kriterija.

Za upis u gimnaziju učenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 70 bodova.

Za upis u ekonomsku školu, škole zdravstvene i ugostiteljsko-turističke struke učenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 65 bodova.

Za upis u ostale škole u kojima se polaže prijemni ispit učenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 60 bodova.

Član 19.

Ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta u VII i VIII razredu koji sa boduju kao predmeti značajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Član 20.

Pod jednakim uslovima iz ovih kriterija, prednost imaju:

djeca boraca-branitelja BiH;

djeca ratnih vojnih invalida;

djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;

djeca organizatora otpora;

djeca veterana-prvoboraca

djeca nosilaca najviših ratnih priznanja.

(Čl. 1., 2., 5. i 23. Zakona o dopunskim pravima-branitelja BiH (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj 2/02))

 

 

Plan upisa učenika  u PRVI razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo po stručnim zvanjima i zanimanjima u školskoj  2012./2013. godini

R.

br

ŠKOLA

ZANIMANJE

PLAN UPISA

Obrazovanje traje 4 godine

Obrazovanje traje 3 godine

Odj.

Učen.

1

Prva gimnazija

Gimnazija

6

144

2

Druga gimnazija

Gimnazija

6

144

 

Gimnazija – IB Middle Year Program

2

40

 

U K U P N O :

8

184

3

Treća gimnazija

Gimnazija

6

144

4

Četvrta gimnazija

Gimnazija

6

144

5

Peta gimnazija

Gimnazija

4

96

Gimnazija – sportsko usmjerenje

2

48

U K U P N O :

6

144

6

Gimnazija Dobrinja

Gimnazija *

5

120

7

Prva bošnjačka

Gimnazija

3

72

Gimnazija

Gimnazija po NPiP Cambridge međ. cent

2

48

 

U K U P N O :

5

120

8

Katolički školskicentar -Opća realna gimnazija

Gimnazija

3

72

9

Gimnazija Obala

Gimnazija

6

144

10

Srednja muzička škola

Muzičar općeg smjera

Muzičar solista

1

1

20

24

 

U K U P N O :

2

44

11

Srednja škola primijenjenih

Umjetnosti

Likovni tehničar za primijenj.slikarst

Likovni tehničar za primijenj.vajarst

Likovni tehničar za tekstilni dizajn

Likovni tehnič.  za reklamnu grafiku

Likovni tehničar za opremu knjige

Likovni tehnič. za oblikov. u metalu

2

8

5

10

10

8

5

 

U K U P N O :

2

46

12

Srednja medicinska škola Jezero

Akušersko-ginekološka sestra tehn.

Fizioterapeutski tehničar

Pedijatrijska sestra tehničar

Psiho-gerijatrijska sestra-tehničar

1

3

3

1

24

72

72

24

 

U K U P N O :

8

192

13

Srednja medicinska škola

Medicinska sestra-tehničar

Farmaceutsko-kozmetičarski tehn.

Sanitetsko-ekološki tehničar

Laboratorijski tehničar

3

3

1

1

72

72

24

24

 

U K U P N O :

8

192

14

Srednja zubotehnička škola

Zubni tehničar

Stomatološka sestra

3

1

72

24

 

U K U P N O :

4

96

15

Katolički škol. Centar

-Medicinska škola

Medicinska sestra tehničar

Fizioterapeutski tehničar

1

1

24

24

U K U P N O :

2

48

16

Srednja ekonomska

Škola

Ekonomski tehničar

7

168

17

Elektrotehnička škola za energetiku

Elektrotehničar

(Jedinstveno stručno zvanje Elektrotehničar sa izbornim područjima u III i IV razredu)

ElektroinstalaterElektromehaničarElektroenergetičar

4

½

1

½

96

12

24

12

 

U K U P N O :

6

144

18

Srednja elektrotehnička škola

Elektrotehničar

(Jedinstveno stručno zvanje Elektrotehničar sa izbornim područjima u III i IV razredu: računarstvo i informatika, telekomunikacije, elektronika i automat., RTV tehnika, telekomunikacije i marketing )

6

144

19

Srednja mašinska tehnička škola

Mašin. tehn. konstrukt. na računaru

Mašinski tehničar

Mašinski tehničar energetike

Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje  mašinama

4

½

½

1

96

12

12

24

 

U K U P N O :

6

144

20

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije

Tehničar PTT saobraćaja

(Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima u III i IV razr: poštanske tehnologije, komunikacijske tehnologije)

Tehničar drumskog saobraćaja

(Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima u III i IV razredu: opšti, unutrašnji transport, špedicija, autodijagnostika, građevinska mehanizacija)

Vozač motornih vozilaAutomehaničar

Autoelektričar

Autolimar

Autolakirer

Rukovalac građev. i pretov.mašin

½

1

½

½

1

36

36

12

36

24

12

12

24

 

U K U P N O :

8

192

21

Srednja škola metalskih zanimanja

Tehničar mehatronike

Mašinski tehničar

(Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima u III i IV razredu: Zrakoplov i motor; opsluživanje zrakoplova i tereta, motori i motorna vozila, industrijska i naočalna optika; finomehanika; primijenjena informatika i računarstvo)

BravarInstalater centralnog grijanjaPlinski i vodoinstalaterZlatar-draguljarZavarivač

Automehaničar

Optičar

Autolimar

Operator na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotina

1

3

¼

½

½

½

¼

½

½

½

½

24

72

6

12

12

12

6

12

12

12

12

 

U K U P N O :

8

192

22

Željeznički školski centar

Tehničar mehatronike

Tehničar vuče-mašinovođa

Tehničat tehničko-kolske djelatnosti

Tehničar željezničkog saobraćaja

Elektrotehničar (Jedinstveno stručno zvanje Elektrotehničar sa izbornim područjima u III i IV razredu: Signalnosiguronosna tehnika, telekomunikacije, šinska vozila, energetika, elektronika)

Elektroničar telekomunikacijaElektroenergetičar

Automehaničar

Zavarivač

Autolimar

1

½

½

1

1

1

1

1/3

1/3

1/3

24

12

12

24

24

24

24

8

8

8

 

U K U P N O :

7

168

23

Srednja građevinsko-geodetska škola

Arhitektonski tehničar

Građevinski tehničar

Geodetski tehničar-geometar

Zidar-fasader-izolaterKeramičar-teracer-podopolag.Moler-farbar-soboslikarTesar-krovopokrivač

Armirač-betonirac

Kamenorezac

Monter suhe gradnje

Dimnjačar

2

1

2

1/3

1/3

1/3

1/3

1/6

1/6

1/6

1/6

48

24

48

8

8

8

8

4

4

4

4

 

U K U P N O :

7

168

24

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije

Grafički tehničar (Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima:WEBdizajner, grafička dorada, grafička priprema, štampa-tisak, fotograf za medije, multimedijalni sadržaji, grafičko- komercijalno područje)

5

120

25

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

Tehničar za obradu drveta (GTZ)

Šumarski tehničar (EU VET)

Ekološki tehničar (EU VET)

Tehničar hortikulture (EU VET)

Stolar (EU VET)Tapetar – dekorater (GTZ)Lugar (EU VET)

Rasadničar(EU VET)

1

1

1

1

½

½

½

½

24

24

24

24

12

12

12

12

 

U K U P N O :

6

144

26

Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

Poljoprivredni tehničar

Prehrambeni tehničar

Veterinarski tehničar

Kozmetičarski tehničar

PekarMesarPrerađivač mlijeka

Voćar – vinogradar-vinar

Cvjećar – vrtlar

Frizer

1

2

2

1

½

1/3

1/3

1/3

½

2

24

48

48

24

12

8

8

8

12

48

 

U K U P N O :

10

240

27

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

Tekstilni tehn. modelar-konstruktor

Tekstilni tehničar konfekcionar

Tekstilni tehničar mehaničkog smjera

Tekst. tehn. hemijsko-oplemenjiv.smj.

KrojačHemijski čistačObućar (EU VET)

1

1

½

½

1

½

½

24

24

12

12

24

12

12

 

U K U P N O :

5

120

28

Srednja ugostiteljsko- turistička škola

Turistički tehničar

Ugostiteljski tehničar

Konobar tehnolog

Kuhar tehnolog

Poslastičar tehnolog

2

1

1

2

1

48

24

24

48

24

 

U K U P N O :

7

168

29

Srednja trgovačka škola

Poslovno-pravni tehničar

Trgovački tehničar

Aranžer

Trgovac

1

1

1

2

24

24

24

48

U K U P N O :

5

120

30

Srednjoškolski centar Vogošća

Ekonomski tehničar

Mašinski tehničar konstruktor na računaru

ZavarivačAutomehaničarAutolimarBravarOperator na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotina Prodavač

2

2

1/3

2/3

1/3

1/31/3

1

48

48

8

16

8

8

8

24

 

U K U P N O :

7

168

31

Srednjoškolski centar Hadžići

Gimnazija

Građevinski tehničar

Arhitektonski tehničar

Mašinski tehn. konstruktor na račun

Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje  mašinama

AutomehaničarPlinski i vodoinstalater

Bravar

Stolar

Prodavač

Krojač

Frizer-vlasuljar

Zidar-fasader-izolater

2

1

1

1

1

½

½

½

½

½

½

½

½

48

24

24

24

24

12

12

12

12

12

12

12

12

 

U K U P N O :

10

240

32

Srednjoškolski centar Ilijaš

Gimnazija

Mašinski tehničar

Mašinski tehn. konstruktor na računaru

AutomehaničarAutolimarZavarivačBravar

Instalater vodovoda i kanalizacija

Instalater za plinske instalac. i uređ

Frizer-vlasuljar

Prodavač

2

½

½

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1

48

12

12

8

8

8

8

8

8

24

24

 

U K U P N O :

7

168

33

Persijsko-Bosanski

Koledž

Gimnazija

2

48

34

Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

Pomoćni: autolakirer, autolimar,  moler-farbar, tapetar, knjigovezac,Kuhar, cvjećar, konfekcionar takstila – krojač, operater za unos podataka, obućar, keramičar, bravar.

Prema broju prijavljenih učenik

35

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

Fizioterapeutski tehničar

Telefonski operater

Poslovni tajnik

Fizioterapeutski tehničarPoslovni tajnik, telefonski operaterProizvođač gume i plastikeTelefonistaPaker proizvoda

Prema broju prijavljenih učenik

36

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Tekstilni tehničar modelar-konstruk

Krojač, Autolimar, Limar, Metalostrugar, Bravar,Plinski i vodoinstalater, Tapetar,Fotograf, Knjigovezac, Frizer,

Prema broju prijavljenih učenik

UKUPNO SREDNJE ŠKOLE

STRUČNO ZVANJE

ZANIMANJE

196

4690

* U Gimnaziji Dobrinja u skladu sa interesovanjem učenika u okviru plana upisa od 5 odjeljenja jedno od odjeljenja bit će formirano od učenika koji se od početka obrazovanja opredjeljuju za izborno područje Scenska umjetnost.

 

Radi ličnog informisanja učenika i njihovih roditelja u prilogu je Pregled broja nezaposlenih lica najbrojnijih zanimanja prema završenoj školi–struci u decembru 2011. god.

ZANIMANJA /STRUČNA ZVANJA Broj nezaposlenih lica  i % u okviru ukupnog broja nezaposlenih u KS ZANIMANJA /STRUČNA ZVANJA Broj nezaposlenih lica  i % u okviru ukupnog broja nezaposlenih u KS
Maturant gimnazije 3488 ili 5,1% Ugostiteljsko-turistička struka 1741 ili 2,5%
Prodavač 3480 ili 5,0% Frizer  i  Frizer vlasuljar 1558 ili 2,3%
Zdavstvena struka 2580 ili 3,7% Vozač motornih vozila 1278 ili 1,9%
Ekonomska  struka 2326 ili 3,4%   Automehaničar 1033 ili 1,5%

 

 

 

 M I N I S T A R

 

Prof. dr. Fahrudin Oručević

Preuzeto sa www.monks.ba